வார்த்தைப் பட்டியல் Word List

நிலை 1, 2, 3 போட்டிகளுக்கு, பாட புத்தகம், ஊடகம் மற்றும் புழக்கத்தில் இருக்கும் சொற்கள் கேட்கப்படும். மாதிரி சொல் பட்டியல் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

நிலை 4 போட்டிக்கு, சொற்பட்டியல் போட்டிக்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன் கொடுக்கப்படும்.

Level 1, 2,3 competitions will be based on words referenced in Tamil schools books, Tamil media and from daily use. Sample word list is published below.

Level 4 word list will be published a month before the competition.

2022 Word List

நிலை 1, 2 & 3 போட்டிகளுக்கு வார்த்தை பட்டியல் கொடுக்கப்படமாட்டாது. மாதிரி வார்த்தைகளும், மாதிரி வினாக்களும் கீழே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நிலை 4 போட்டியிற்கான வார்த்தை பட்டியல் கீழே உள்ளது. மேலும் சில புதிய வார்த்தைகள், மண்டலா மற்றும் இறுதி சுற்று போட்டிகளுக்கு தேர்வாகும் குழுக்களுக்கு கொடுக்கப்படும்.

No word list will be published for Level 1, 2 and 3. However, sample words and sample questions are provided below.

Level 4 words list is published below. Additional words may be added for Zonal and Final competitions and will be provided to qualified schools closer to their competition date.

201)சமுத்திரம்251)தப்பு301)நாடு351)பறவை401)மணி
202)சர்க்கரை252)தபால்காரர்302)நாய்352)பன்றி402)மத்தளம்
203)சரி253)தம்பி303)நாவல்353)பனிச்சறுக்கு403)மதிப்பு
204)சலங்கை254)தயக்கம்304)நாளை354)பாட்டி404)மரம்
205)சன்னல்255)தயிர்305)நாற்காலி355)பாட்டு405)மருந்து
206)சாப்பாடு256)தரை306)நான்கு356)பாடு406)மருள்
207)சாபம்257)தலை307)நிமிடம்357)பாத்திரம்407)மல்லிகை
208)சாம்பார்258)தலையணை308)நிறம்358)பாதம்408)மனம்
209)சாமி259)தவறு309)நிறைய359)பார்வை409)மன்னிக்கவும்
210)சாரல்260)தாகம்310)நீச்சல்360)பால்410)மனைவி
211)சாலை261)தாத்தா311)நீதி361)பாலைவனம்411)மாடு
212)சாவி262)தாமரை312)நீளம்362)பாவாடை412)மாதம்
213)சிக்கல்263)தாய்313)நீளமான363)பாறை413)மாம்பழம்
214)சிக்கனம்264)தாயக்கட்டை314)நுரையீரல்364)பிடிவாதம்414)மாமா
215)சிங்கம்265)தானம்315)நூல் நிலையம்365)பிழை415)மாலை
216)சித்தி266)திரள்316)நூறு366)பிறந்தநாள்416)மான்
217)சிரமம்267)திருமணம்317)நெய்367)புகழ்417)மிகவும்
218)சிரிப்பு268)திருமதி318)நெருப்பு368)புகை418)மிருது
219)சின்னம்269)திரையரங்கு319)நெற்றி369)புண்ணியம்419)மின்சாரம்
220)சிலை270)தீ320)நெறி370)புத்தகம்420)மின்னல்
221)சிவப்பு271)தீவு321)நேரம்371)புத்தாண்டு421)மீன்
222)சிறுமி272)துண்டு322)நேர்த்தி372)புதர்422)முகம்
223)சிறுவன்273)துணிகள்323)நேற்று373)புதையல்423)முயல்
224)சிறை274)துவர்ப்பு324)பக்கம்374)புயல்424)முட்டி
225)சீட்டு275)துன்பம்325)பக்தி375)புரள்425)முடி
226)சீப்பு276)தூண்326)பகல்376)புரிதல்426)முல்லை
227)சீலை277)தூரம்327)பகுதி377)புருவம்427)முழங்கை
228)சுகம்278)தெய்வம்328)பச்சை378)புலி428)முழு
229)சுட்டி279)தெரியாமை329)பசு379)புளிப்பு429)முள்
230)சுண்டல்280)தெரு330)படகு380)பூ430)முறுக்கு
231)சுருக்கம்281)தெற்கு331)பட்டம்381)பூச்சி431)மூக்கு
232)சுவர்282)தேங்காய்332)படம்382)பூட்டு432)மூடி
233)சூரியன்283)தேர்தல்333)படி383)பூனை433)மூன்று
234)செய்தித்தாள்284)தேவாலயம்334)பணம்384)பெட்டி434)மெத்தை
235)செருப்பு285)தொடங்கு335)பத்து385)பெண்கள்435)மெது
236)செல்286)தொடு336)பதினாறு386)பெரியப்பா436)மேகம்
237)செல்வி287)தொடை337)பந்தயம்387)பெரியம்மா437)மேசை
238)செலவு288)தொல்லை338)பந்து388)பேச்சு438)மேடை
239)செங்கல்289)தொலைபேசி339)பம்பரம்389)பேராசிரியர்439)மேளம்
240)சேலை290)தோழி340)பயம்390)பேருந்து440)மேற்கு
241)சேறு291)தொழில்341)பயிற்சி391)பேனா441)மொழி
242)சொந்தம்292)தோசை342)பருப்பு392)பை442)மோதிரம்
243)சோம்பல்293)தோட்டம்343)பல393)பையன்443)யானை
244)தக்காளி294)தோல்344)பல்394)பொட்டு444)யோகம்
245)தங்கம்295)நகம்345)பலம்395)போ445)ரத்தம்
246)தங்கை296)நகை346)பலா396)மகள்446)ராத்திரி
247)தசை297)நட்பு347)பழகு397)மகன்447)ரேகை
248)தட்டு298)நடை348)பழம்398)மஞ்சள்448)லட்சம்
249)தண்டனை299)நதி349)பழுப்பு399)மண்449)லட்டு
250)தண்ணீர்300)நன்மை350)பழைய400)மணல்450)வகை

மாதிரி வினாக்கள் - Sample Questions

Level 1
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.13 MB]

Level 1 tie-breaker Level 1 tie-breaker Level 2
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [218.67 KB]

Level 2 tie-breaker Level 2 tie-breaker Level 3
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [218.59 KB]

மாதிரி வார்த்தைகள் • Sample Words

இவை மாதிரி வார்த்தைகள். போட்டியில் வேறு வார்த்தைகளும் கேட்கப்படும்.

These are reference words to help with preparation. Competition may also include other words.

நிலை 1 • Level 1

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [330.18 KB]

நிலை 2, 3 • Level 2, 3

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [392.12 KB]