வார்த்தைப் பட்டியல் Word List

நிலை 1, 2, 3 போட்டிகளுக்கு, பாட புத்தகம், ஊடகம் மற்றும் புழக்கத்தில் இருக்கும் வார்த்தைகள் கேட்கப்படும். நிலை 4 போட்டிக்கு, வார்த்தைப்பாட்டியல் போட்டிகு ஒரு மாதத்திற்கு முன் கொடுக்கப்படும்.

Level 1, 2,3 competitions will be based on words referenced in Tamil schools books, Tamil media and from daily use. Level 4 word list will be published a month before the competition.

2021 Word List

நிலை 1, 2 3 போட்டிகளுக்கு வார்த்தை பட்டியல் குடுக்கப் படாது. மாதிரி வார்த்தைகளும், மாதிரி வினாக்களும் கீழே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நிலை 4 போட்டியிற்கான வார்த்தை பட்டியல் கீழே உள்ளது. மேலும் சில புதிய வார்த்தைகள், மண்டலா மற்றும் இறுதி சுற்று போட்டிகளுக்கு தேர்வாகும் குழுக்களுக்கு கொடுக்கப்படும்.

No word list will be published for Level 1, 2 and 3. However, sample words and sample questions are provided below.

Level 4 words list is published below. Additional words may be added for Zonal and Final competitions and will be provided to qualified schools closer to their competition date.

1)அங்காடி51)இறகு101)ஓணான்151)கிணறு201)சமுத்திரம்
2)அச்சம்52)இறைவன்102)ஔவையார்152)கிரிக்கெட்202)சர்க்கரை
3)அசல்53)இன்று103)கசப்பு153)கிழக்கு203)சரி
4)அசை54)இனிப்பு104)கட்டிடம்154)கிளை204)சலங்கை
5)அடுப்பு55)ஈசன்105)கடல்155)கின்னம்205)சன்னல்
6)அண்ணன்56)ஈரம்106)கடவுள்156)கீரை206)சாப்பாடு
7)அன்னம்57)உச்சரிப்பு107)கடற்கரை157)குச்சி207)சாபம்
8)அண்ணி58)உட்காரு108)கடன்158)குட்டை208)சாம்பார்
9)அணை59)உடை109)கடிகாரம்159)குடி209)சாமி
10)அத்தை60)உண்டியல்110)கடிதம்160)குடை210)சாரல்
11)அதிரசம்61)உண்மை111)கடினம்161)குதி211)சாலை
12)அப்பளம்62)உணவு112)கடை162)குப்பை212)சாவி
13)அப்பா63)உதடு113)கடைத்தெரு163)குளம்213)சிக்கல்
14)அம்மா64)உதவு114)கண்164)குளியலறை214)சிக்கனம்
15)அரசி65)உப்புமா115)கண்ணாடி165)குளிர்215)சிங்கம்
16)அரசியல்66)உரிமை116)கண்ணீர்166)குஸ்தி216)சித்தி
17)அருவி67)உலகம்117)கணவன்167)கூட்டம்217)சிரமம்
18)அலை68)உறவு118)கத்தரிக்கோல்168)கூட்டு218)சிரிப்பு
19)அலைபேசி69)உறுதி119)கதவு169)கூடை219)சின்னம்
20)அவல்70)உஷார்120)கதை170)கூடைப் பந்து220)சிலை
21)அவள்71)ஊசி121)கபடி171)கூரை221)சிவப்பு
22)அழகு72)ஊதா122)கம்பு172)கை222)சிறுமி
23)அழுகை73)ஊர்123)கம்மல்173)கொக்கு223)சிறுவன்
24)அளவுகள்74)ஊனம்124)கரடி174)கொசு224)சிறை
25)அறிவியல்75)எட்டு125)கரண்டி175)கொஞ்சம்225)சீட்டு
26)அறிவு76)எடை126)கரி176)கொடி226)சீப்பு
27)அறை77)எண்கள்127)கருப்பு177)கொடுமை227)சீலை
28)ஆசை78)எண்ணெய்128)கரும்பு178)கொம்பு228)சுகம்
29)ஆட்டம்79)எப்படி129)கரை179)கோபம்229)சுட்டி
30)ஆடை80)எருமை130)கல்180)கோவில்230)சுண்டல்
31)ஆண்81)எலி131)கல்லடி181)கோழி231)சுருக்கம்
32)ஆண்கள்82)எலும்பு132)கல்லீரல்182)சக்தி232)சுவர்
33)ஆயிரம்83)எளிமை133)கல்வி183)சகோதரன்233)சூரியன்
34)ஆர்வம்84)எறும்பு134)கவலை184)சகோதரி234)செய்தித்தாள்
35)ஆழமான85)ஏணி135)கழுத்து185)சங்கு235)செருப்பு
36)ஆற்றோரம்86)ஏரி136)கறி186)சலிப்பு236)செல்
37)ஆறு87)ஏழு137)கனவு187)சட்டை237)செல்வி
38)ஆறுதல்88)ஏழை138)காகிதம்188)சண்டை238)செலவு
39)இசை89)ஏன்139)காடு189)சத்தம்239)செங்கல்
40)இடை90)ஐந்து140)காது190)சத்தியம்240)சேலை
41)இடது91)ஒட்டகம்141)காய்191)சதுரங்கம்241)சேறு
42)இட்லி92)ஒலி142)கார்192)சதை242)சொந்தம்
43)இதயம்93)ஒழுக்கம்143)காரம்193)சந்திப்பு243)சோப்பு
44)இமயம்94)ஒளி144)கால்194)சந்திரன்244)தக்காளி
45)இமை95)ஒன்பது145)காலணி195)சந்து245)தங்கம்
46)இரண்டு96)ஒன்று146)கால்பந்து196)சந்தை246)தங்கை
47)இரயில்97)ஓசை147)காலை197)சபை247)தசை
48)இரவு98)ஓட்டம்148)காவல் நிலையம்198)சம்பவம்248)தட்டு
49)இருபது99)ஓடம்149)காவலாளி199)சமம்249)தண்டனை
50)இலை100)ஓடுதல்150)காற்று200)சமயம்250)தண்ணீர்

மாதிரி வினாக்கள் - Sample Questions

Level 1
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.13 MB]

Level 1 tie-breaker Level 1 tie-breaker Level 2
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [218.67 KB]

Level 2 tie-breaker Level 2 tie-breaker Level 3
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [218.59 KB]

மாதிரி வார்த்தைகள் • Sample Words

இவை மாதிரி வார்த்தைகள். போட்டியில் வேறு வார்த்தைகளும் கேட்கப்படும்.

These are reference words to help with preparation. Competition may also include other words.

நிலை 1 • Level 1

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.35 MB]

நிலை 2, 3, 4 • Level 2, 3, 4

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.52 MB]