தன்னார்வு தொண்டுWhat to volunteer?

Your passion for Tamil and Children can make a difference for the next generation learners!
உங்களுது ஒரு சொல், ஒரு செயல் அடுத்த தலைமுறையை எழச்செய்யும்!
https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2022/06/image_01_team.png
https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2022/06/image_01_team.png
https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2022/06/floating_image_team_02.png

அரும்புகள்

படமும் வார்த்தையும்
School Teams

Age

Up to 8yrs

bt_bb_section_top_section_coverage_image

CONTACT DETAILS

info@tamiltheni.org

NEWSLETTER

  https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2022/09/ic_launcher-160x160.png
  Tamil Theni
  Fully volunteer run organization
  Registered 501(c)(3) non-profit organization.
  © 2022 Tamil Theni. All rights reserved.
  https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2022/09/FeTNA-Logo-160x160.png
  Federation of Tamil Sangams of North America
  National Competition Host & Prize Sponsor
  https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2022/09/avvai-logo-trans-1200-160x160.png
  Avvai Tamil Center, Frisco TX
  Executive Sponsor
  https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2023/04/ipaatti_logo-160x160.jpg
  iPaatti, Inc
  Executive Sponsor
  https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2024/04/Carnaticpedia-Whole-Transparent-logo-640x183.png
  Carnaticpedia
  Executive Sponsor