Z7S2 NWA Tamil Education Set

STATUS:Paid

REGIONAL LEVEL 1
  • Mishika Ramanathan
  • Sanjavi Prakasam
ZONAL REGIONAL LEVEL 2
  • Darshika Kathirvelu
  • Drishya Dinesh Archanaa
REGIONAL LEVEL 3
  • Namritha Shrinidhi Thivyashagar
  • Mithesh Kanna Kathiravan
LEVEL 1
May 2
3:00pm EDT
Regional
Z7R1L1GA
LEVEL 2
May 9
10:00am EDT
Regional
Z7R1L2GA
LEVEL 3
May 9
3:00pm EDT
Regional
Z7R1L3GA
LEVEL 2
May 15
3:00pm EDT
Zonal
Z7L2GA
LEVEL 1
May 16
10:00am EDT
Zonal
Z7L1GA
LEVEL 3
May 16
3:00pm EDT
Zonal
Z7L3GA
LEVEL 2
Oct 16
12:00pm EDT
Semifinals
SFL2GB
LEVEL 2
Oct 24
10:00am EDT
Finals
FNL2GA