Z6S2 JTM Tamil Palli

STATUS: NameSubmitted
SCHOOL CONTACT: Kathiravan Periasamy

REGIONAL LEVEL 1
  • Pradhiksha Jeyabalakannan
  • Sahashra Somakrishnan
REGIONAL LEVEL 2
  • Kadhiravan Mahendiran
  • Mithra Vasanthan
LEVEL 3
  • Ashwath Narayan Vidyasagar
  • Harshitha Srinivasan
LEVEL 4
  • Abhinav Karthik
  • Samiksha Samy
LEVEL 2
May 15
11:00am EDT
Regional
Z6R2L2GA
LEVEL 1
May 15
4:00pm EDT
Regional
Z6R2L1GA
LEVEL 3
May 28
11:00am EDT
Zonal
Z6L3GA
LEVEL 4
May 28
2:00pm EDT
Zonal
Z6L4GA