Z6S2 Jacksonville Tamil Mandram Set

STATUS:NameSubmitted

REGIONAL LEVEL 1
  • Akil Kannan
  • Shraddha Hariharan
ZONAL REGIONAL LEVEL 2
  • Sanjay Rajesh
  • Mithra Vasanthan
LEVEL 3
  • AshwathNarayan Vidyasagar
  • Harshitha Srinivasan
ZONAL LEVEL 4
  • Dhivya kumar
  • Oviya Ragupathi
LEVEL 1
May 2
11:00am EDT
Regional
Z6R2L1GA
LEVEL 2
May 2
4:00pm EDT
Regional
Z6R2L2GA
LEVEL 1
May 16
9:00am EDT
Zonal
Z6L1GA
LEVEL 2
May 16
11:00am EDT
Zonal
Z6L2GA
LEVEL 3
May 16
2:00pm EDT
Zonal
Z6L3GA
LEVEL 4
May 16
4:30pm EDT
Zonal
Z6L4GA