Z4S12 San Diego Tamil Palli

STATUS: NameSubmitted
SCHOOL CONTACT: Rajaraman Krishnan

LEVEL 1
  • Kavya Iyer
  • Vibha Prasad
REGIONAL LEVEL 2
  • Prathiksha Santhosh
  • Jithin Ragav Kannan
LEVEL 3
  • Arunachalam Vinayagam
  • Vishwanathan Vinayagam
LEVEL 1
May 7
9:00am CDT
Regional
Z8R1L1GA
LEVEL 2
May 14
12:00pm CDT
Regional
Z8R2L2GA
LEVEL 2
May 15
11:00am CDT
Zonal
Z8L2GA
LEVEL 3
May 21
12:00pm CDT
Zonal
Z7L3GA