Z3S24 Plainsboro Tamil Club Set

STATUS:NameSubmitted

ZONAL REGIONAL LEVEL 1
  • Harshika Santhimurthy
  • Thithikshan R. Muthukumar
ZONAL REGIONAL LEVEL 2
  • Nikhil Harikrishnan
  • Chanasya Muthukumar
ZONAL LEVEL 3
  • Diya Suresh
  • Varrshitha Kumar
ZONAL LEVEL 4
  • Pooja Harikrishnan
  • Pranavamathi Kumaran
LEVEL 1
May 8
11:30am EDT
Regional
Z3R2L1GA
LEVEL 2
May 9
4:00pm EDT
Regional
Z3R2L2GA
LEVEL 1
May 16
10:00am EDT
Zonal
Z3L1GA
LEVEL 2
May 16
11:30am EDT
Zonal
Z3L2GA
LEVEL 3
May 22
5:00pm EDT
Zonal
Z3L3GA
LEVEL 4
May 23
10:30am EDT
Zonal
Z3L4GA
LEVEL 2
Oct 9
12:00pm EDT
Semifinals
SFL2GA
LEVEL 4
Oct 10
1:00pm EDT
Semifinals
SFL4GA
LEVEL 3
Oct 17
5:00pm EDT
Semifinals
SFL3GA
LEVEL 2
Oct 24
10:00am EDT
Finals
FNL2GA