Z2S17 New York Tamil Academy

STATUS: NameSubmitted
SCHOOL CONTACT: Sivaram Kanthasamy; Anand Prakash

REGIONAL LEVEL 1
  • Rithvik Kanagalraj
  • Sharvesh Iyyappan
REGIONAL LEVEL 2
  • Lakshitha Manoharan
  • Srisharan Shankaranarayanan
LEVEL 3
  • Varsha Karthikeyan
  • Amritha Sivaram Subathra
LEVEL 4
  • Dharshika Shree Karthikeyan
  • Virutsha Anandprakash
LEVEL 1
May 14
9:00am EDT
Regional
Z2R1L1GA
LEVEL 2
May 15
9:00am EDT
Regional
Z2R2L2GA
LEVEL 3
Jun 4
2:00pm EDT
Zonal
Z2L3GA
LEVEL 4
Jun 4
4:00pm EDT
Zonal
Z2L4GA