Z2S17 New York Tamil Academy

STATUS: NameSubmitted
SCHOOL CONTACT: Sivaram Kanthasamy; Anand Prakash

REGIONAL LEVEL 1
  • Rithvik Kanagalraj
  • Sharvesh Iyyappan
ZONAL REGIONAL LEVEL 2
  • Lakshitha Manoharan
  • Srisharan Shankaranarayanan
ZONAL LEVEL 3
  • Varsha Karthikeyan
  • Amritha Sivaram Subathra
ZONAL LEVEL 4
  • DarshikaSree Karthikeyan
  • Virutsha Anandprakash
LEVEL 1
May 14
9:00am EDT
Regional
Z2R1L1GA
LEVEL 2
May 15
9:00am EDT
Regional
Z2R2L2GA
LEVEL 2
Jun 4
4:00pm EDT
Zonal
Z2L2GA
LEVEL 4
Jun 4
6:00pm EDT
Zonal
Z2L4GA
LEVEL 1
Jun 5
9:00am EDT
Zonal
Z2L1GA
LEVEL 3
Jun 5
11:00am EDT
Zonal
Z2L3GA
LEVEL 3
Jun 11
5:00pm EDT
Semifinals
SFL3GA
LEVEL 4
Jun 12
5:00pm EDT
Semifinals
SFL4GB
LEVEL 3
Jul 2
1:00pm EDT
Finals
FNL3GA
LEVEL 4
Jul 2
2:30pm EDT
Finals
FNL4GA