Z2S13 Siragu Tamil School

STATUS: NameSubmitted
SCHOOL CONTACT: Mrs. Seethalakshmi Prasanna

ZONAL REGIONAL LEVEL 1
  • Praggya Thiyagarajah
  • Saambhavi Gowrishankar
LEVEL 2
  • Ramcharan Sivagurunathan
  • Riya Sivaraj
ZONAL LEVEL 3
  • Deeckshana Karthikeyan
  • Mahati Arjun
LEVEL 4
  • Vishal Vinodh
  • Vishva Vinodh
LEVEL 1
May 14
11:00am EDT
Regional
Z2R2L1GA
LEVEL 2
May 14
2:00pm EDT
Regional
Z2R1L2GA
LEVEL 4
Jun 4
6:00pm EDT
Zonal
Z2L4GA
LEVEL 1
Jun 5
9:00am EDT
Zonal
Z2L1GA
LEVEL 3
Jun 5
11:00am EDT
Zonal
Z2L3GA
LEVEL 1
Jun 11
5:00pm EDT
Semifinals
SFL1GB
LEVEL 1
Jul 2
10:30am EDT
Finals
FNL1GA