Z6R2L2GA L2 REGIONAL Set

STATUS:Completed

Sun May 15, 11:00am EDT

 • Z6S18 Tampa Bay Tamil Academy - East
  Saravana Aniruthan Karthikeyan, Dhanuvarshini Ramachandran,
 • Z6S2 JTM Tamil Palli [Runner]
  Kadhiravan Mahendiran, Mithra Vasanthan,
 • Z6S15 Cumming Tamil School [Winner]
  Mega Kingstone Peter, Darshan Gowrishankar,
 • Z6S5 Kalaikoodam Orlando Tamil Mandram
  Ruthravarman Athiraman, Agara Iyamperumal,