Z4R2L2GA L2 REGIONAL Set

STATUS:Completed

Sun May 8, 2:00pm PDT

 • Z4S19 CTA Cupertino Lower Grades
  Cara Jeyasingh, Vaishnavi Sunder Raman,
 • Z4S20 CTA Cupertino Upper Grades [Runner]
  Laya Saravanakumar , Srinitha Nagasundar,
 • Z4S23 CTA Fremont - Washington [Winner]
  Sanjayram Janakiraman Bhavani, Kamalesh Aravind Kumar,
 • Z4S25 CTA San Ramon
  Sai krishna Anantha Prakash, Nithiyashree Karthikeyan Krishnapriya,
 • Z4S26 Cerritos Tamil Sangam's Tamil School
  Akshitha Vinodh, Vethan Premkumar ,