Z4L3GA L3 ZONAL Set

STATUS:Completed

Sun May 15, 9:00am PDT

  • Z4S7 Socal Tamil School - Irvine [Runner]
    Jyosna Gayathri Santhosh Kumar, Prajan Saaisaran Santhosh Kumar,
  • Z4S11 Bharathiyar Tamil School [Winner]
    Nikita Anand, Nithiyashri Chandran,
  • Z4S26 Cerritos Tamil Sangam's Tamil School
    Ananya Ramesh, Samrutha Jayaprakash,