Z4L1GA L1 ZONAL Set

STATUS:Completed

Sat May 14, 9:00am PDT

 • Z4S25 CTA San Ramon [Runner]
  Sriram Karthik, Tara Venkad,
 • Z4S26 Cerritos Tamil Sangam's Tamil School [Winner]
  Kabilan Pathikumar , Vidyesh Vinodh,
 • Z4S7 Socal Tamil School - Irvine
  Prithvi Ezhilraja, Avantika Sukumar,
 • Z4S15 South Bay Tamil Kalvi
  Tatvi Rajkumar, Diya Sundararajan,