Z1R1L2GA L2 REGIONAL Set

STATUS:Completed

Sun May 8, 2:00pm MST

 • Z1S1 Tamil Arambap Palli
  Ashwika Meenakshisundaram, Riya Rajesh,
 • Z1S9 AZTS - North Tamil School [Winner]
  Diyashree Senthilkumar, Akshaya Madhankumar,
 • Z4S1 Los Angeles Tamil School (LATS) [Runner]
  Sathvika Aravindan, Prannavika Aravindan,
 • Z4S5 Sacramento Tamil Academy
  Anika Raj, Madumitha Swaminathan,